شرح وظایف

تعداد بازدید:۵۳۱

 

شرح وظایف و فعالیت های اصلی

1-  اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

2-  ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.

3-  عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده .

4-  پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان ها .

5- ارائه گزارش عملکرد به EDC  دانشکده و معاون آموزشی دانشکده .

6- پایش،ارزشیابی ،معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشکده.

7-  توانمند سازی و حمایت از اعضای هیات علمی  برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC

8-  نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

9-  توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

10-  نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه.

11-  اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC   با حمایت EDC