آموزش سلامت

تعداد بازدید:۸۱۷

ارتقای سلامت، علم و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه زندگیشان برای داشتن یک وضعیت سلامت پایدار است. خدمات ارتقای سلامت دورنمای آینده خدمات بیمارستانی در نظام های سلامت می باشند. چهار حوزه متمرکز و مورد تاکید بیمارستان ها در راستای ارتقاء سلامت (بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت)

  1. ارتقای سلامت بیماران
  2. ارتقای سلامت کارکنان
  3. تغییر سازمان به مکانی جهت ارتقای سلامت
  4. ارتقای سطح سلامت جامعه

کار در بیمارستان (درمان، مراقبت و خدمات پشتیبانی) نه تنها بر سلامت بیماران موثر است بلکه بر سلامت تامین‌کنندگان این خدمات نیز تاثیرگذار است. ارزش افزوده ارتقای سلامت، جلب توجه کارکنان نسبت به کنترل شاخص‌های سلامت توسط خودشان در فرآیندهای کاری است. بیمارستان می‌تواند با ارایه خدمات فردی یا گروهی به حمایت از کارکنان خود در برابر بیماری‌های شغلی بپردازد و آن‌ها را برای مدیریت بیماری‌ها و ارتقای سلامت، توانمند نماید. بیمارستان‌ها همچنین این ظرفیت را دارند که باعث افزایش سلامت کارکنان با ارتقای شیوه زندگی سالم شوند به خصوص اگر در شیوه زندگی کنونی خود با خطرات مربوط به عاملی خاص مواجهه داشته باشند (مثل سیگار، الکل، ورزش نکردن، تغذیه نا سالم)

در مجتمع بیمارستانی شهدای 17شهریور و مدرس ارتقا سلامت کارکنان به عنوان یکی از سیاست های اصلی مورد توجه ویژه مدیران ارشد بیمارستان قرار گرفته است.