آموزش کارکنان

تعداد بازدید:۱۳۲۴

 آموزش نیروی انسانی شاغل در حوزه های مراقبت های پزشکی یک ضرورت است. با توجه به تحولات مستمر نیازهای بهداشتی جامعه و افزایش روزافزون دانستنی های پزشکی، الزام است آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در حوزه های مراقبت های بهداشتی به طور جدی تر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین آموزش کارکنان فرایند موقعیت یابی و پرورش کارکنان در محیط کار است که در بسیاری از موارد این نوع آموزش با آموزشی که کارکنان جدید را برای شغلشان آماده می کند در ارتباط است .آموزش منابع انسانی برای افزایش بهره وری و پیشرفت سازمان ضروری است.در همین راستا شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

 1. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تا سرپرستی(رعایت مقررات اداری، رعایت ضوایط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
 2. شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/ تعیین نیازهای آموزشی/ اولویت بندی نیازهای آموزشی
 3. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان
 4. تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 5. ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 6. کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 7. شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
 8. تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی
 9. مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان
 10. هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات  آموزشی لازم
 11. ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثر بخشی آموزشی
 12. نظارت بر ارزیابی پرسنل جدیدالورود و در صورت لزوم ، طراحی اقدامات اصلاحی
 13. به کار گیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان(از طریق دفتر بهبود کیفیت)در برنامه های آموزشی
 14. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
 15. مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین
 16. ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری
 17. تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی
 18. طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 19. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کاراموزان گروه پرستاری و مامایی