ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۳۷۱۴

 

6655931f53c9f-photo-2024-05-28-11-42-00.jpg

ریاست بیمارستان : دکتر محمد صالح صدری

متخصص بیهوشی 

 

 

تلفن مسئول دفتر : 9-08642223026 داخلی 388

مسئول دفتر : خانم طالب حسنی