مدیر خدمات پرستاری

تعداد بازدید:۲۶۹۴

مدیر خدمات پرستاری : محمد رادمنش

سابقه خدمت : 27 سال

کارشناس پرستاری فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران - 1376

مسئول بخش جراحی بیمارستان شهید مدرس (1379 لغایت 1390)

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید مدرس (1390 لغایت 1391)

سوپروایزر بالینی بیمارستان شهید مدرس (1390 لغایت 1399)

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری ساوه-زرندیه (1391 لغایت 1397)

عضو هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی ساوه (1391 لغایت 1397)

مدیر امور اداری مجتمع بیمارستانی (1399 لغایت 1402)

 

تلفن دفتر : 9-08642223026 داخلی 389